Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající

Prodávajícím je Petr Zahradník se sídlem Obvodová 740/14, 40007 Ústí nad Labem, IČO: 46780297, DIČ: CZ7203202919, registrovaný v rejstříku živnostenského podnikání Magistrátu Ústí nad Labem.

Dostupnost

Seznam zboží na webu www.clexpert.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a vždy je potvrzena na základě poptávky nebo objednávky.

Cena

Seznam zboží na tomto webu je zároveň platným ceníkem dodávaného zboží. Celková cena včetně dopravného je ypočítána před odesláním objednávky na základě výběru způsobu dodání a platby.

Ceny v českých korunách jsou určené pro Českou republiku, je vždy uvedena cena bez daně z přidané hodnoty a včetně daně z přidané hodnoty.

Ceny v EUR jsou určené pro dodání do Evropské unie, např. na Slovensko. Také v případě EUR je uvedena cena bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty. Pokud je kupující plátce DPH a vloží platné DIČ (VAT-ID, IČ DPH), daň z přidané hodnoty nebude účtována.

Objednávka

Kupující vybere zboží k objednání, vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka je návrhem k uzavření kupní smlouvy a zároveň slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky je kupující povinen ověřit si cenu zboží včetně dalších poplatků a ceny za dopravu.

Potvrzení objednávky

Ihned po odeslání objednávky je kupujícímu zaslána automatická kopie objednávky elektronickou poštou. Automatická kopie objednávky neslouží jako potvrzení objednávky ve smyslu uzavření kupní smlouvy, ale pouze pro informaci, že objednávka byla zaznamenána do databáze objednávek.

V okamžiku zpracování objednávky u prodávajícího je kupujícímu elektronickou poštou zasláno potvrzení objednávky včetně informace o dostupnosti a dodání zboží. Toto potvrzení může být kupujícímu sděleno také telefonicky nebo jiným způsobem. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Kupující může zrušit objednávku neprodleně po obdržení potvrzení objednávky v případě, že zboží není na skladě, ačkoliv na webu byla v okamžiku odeslání objednávky informace, že zboží na skladě je.

Dodání

Zboží je dodáváno zásilkami České pošty nebo jiných přepravních společností, případně elektronickou cestou (software a služby). Způsob dopravy si vybírá kupující v okamžiku odeslání objednávky.

Pokud je zboží na skladě, je dodáváno neprodleně, tedy tentýž den, je-li to možné, nebo následující pracovní den. Kupující je informován o odeslané zásilce e-mailem a/nebo textovou zprávou SMS.

Součástí zásilky (pokud je zboží zasláno fyzicky) je řádný daňový doklad v listinné podobě, který v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje.

Daňový doklad může být zaslán elektronickou cestou v elektronické podobě. V tom případě je vytvořen ve formátu PDF a je opatřen zaručeným elektronickým podpisem s použitím kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou. Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona o DPH v platném znění.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal, pokud je to možné nebo pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; a od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného elektronickou cestou (ESD) nelze od smlouvy odstoupit.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Záruka

Na veškeré zboží je poskytována záruka dle platných zákonů.

Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány dle reklamačního řádu, který je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869, www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Prodávající řeší ochranu osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti 25. 5. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky umístí na internetových stránkách.


Soubory ke stažení:

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy