Právní doložka

Provozovatel

Provozovatelem tohoto webu je Petr Zahradník, Computer Laboratory. Identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje dle zákona jsou k dispozici na stránce Kontakty.

Ochrana osobních údajů

Kupující registrací na webu nebo odesláním objednávky souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení zákaznického účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce bez registrace) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, s výjimkou dopravců, kterým je předává za účelem doručení zásilky se zbožím včetně kontaktování adresáta při doručování.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní emailovou adresu prodávajícího.

Prodávající je řádně registrován v evidenci Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00040030.

Copyright

Tento webový server je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popisy, parametry, návody, videa, audiovizuální průvodci, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.

Ochranné známky

Názvy a označení dalších výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a dalších nákladů vzniklých provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.