Reklamační řád

Obecná ustanovení

Prodávajícím je Petr Zahradník se sídlem Obvodová 740/14, 40007 Ústí nad Labem, IČO: 46780297, DIČ: CZ7203202919, registrovaný v rejstříku živnostenského podnikání Magistrátu Ústí nad Labem.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím zboží na poště, od dopravce či na výdejním místě souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Záruční podmínky

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci.

V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zasláno zboží nové, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Pokud jde o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Uvedená záruční doba je určená pouze pro kupující spotřebitele.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Kupující před odesláním zboží k reklamaci vždy kontaktuje prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, aby dojednal další postup.

Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující je povinen odeslat zboží ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány skutečně vynaložené náklady na neoprávněnou reklamaci a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Uvedená lhůta pro vyřízení reklamace je určená pouze pro kupující spotřebitele.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (e-mailem nebo telefonicky). Po vyřízení reklamace bude zboží odesláno na adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 25. 5. 2018. Prodávající si vyhrazuje právo reklamační řád měnit. Změněný reklamační řád umístí na internetových stránkách.